Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Exkurzia v ÚPV Banská Bystrica

Exkurzia v ÚPV Banská Bystrica

 

Cieľom návštevy je sprístupniť študentom činnosť Úradu priemyselného vlastníctva SR a vysvetliť význam ochrany práv duševného vlastníctva v hospodárskej praxi. Exkurzie tried IV. D, IV. F a IV. A prebiehajú v mesiacoch október až december 2018.

V rámci predmetu finančná gramotnosť sa oboznamujeme s problematikou práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva. Preto exkurziu zorganizovala Ing. A. Veselovská.

Duševné vlastníctvo je majetok nehmotnej povahy. Udelením ochrany si ho môže autor chrániť. Tento úrad zabezpečuje toto jedinečné právo prvenstva jeho tvorcu.

Študenti sa zoznamujú prostredníctvom prednášky Ing. L. Bockovej s pojmami – ako je vynález, úžitkový vzor, dizajn, topografia polovodičových výrobkov, ochranná známka a pod. Dozvedáme sa o možnostiach využitia už vymyslených novostí a zlepšení na poli techniky vytvorenými inými autormi. Žiaci nemalú pozornosť venujú archívu, kde sú v papierovej forme uskladnené tvorivé myšlienky vynálezcov.

Ing. A. Veselovská

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu