Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie free no deposit casino bonus codes usa west va casino casino matrix
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

ZÁSTUPCOVIA BANSKOBYSTRICKÝCH SOŠ ČERPALI INŠPIRÁCIU NA NAJLEPŠÍCH STREDNÝCH ŠKOLÁCH V ZLÍNSKOM KRAJI

ZÁSTUPCOVIA BANSKOBYSTRICKÝCH SOŠ ČERPALI INŠPIRÁCIU NA NAJLEPŠÍCH STREDNÝCH ŠKOLÁCH V ZLÍNSKOM KRAJI

 

Tlačová správa

Banská Bystrica 10. jún 2022 – 27 zástupcov stredných odborných škôl (SOŠ) spoločne s predstaviteľmi Odborov školstva Úradov Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a Košického samosprávneho kraja (KSK) sa zúčastnili exkurzie do špičkových SOŠ Zlínskeho kraja. Študijnú cestu zorganizoval BBSK s odborníkmi  Svetovej banky v  rámci iniciatívy Catching-Up Regions (CuRI) na podporu dobiehajúcich regiónov.

Jedným z kľúčových komponentov iniciatívy CuRI je oblasť vzdelávania, v rámci ktorej najvyššia suma mobilizovaných investícií mieri práve do sektoru stredného odborného vzdelávania a prípravy (SOŠ OVP) a do modernizácie infraštruktúry SOŠ. Reforma sa usiluje o lepšie pochopenie a prepojenie medzi firmami a poskytovateľmi OVP v príslušnom samosprávnom kraji s cieľom lepšie zosúladiť zručnosti absolventov SOŠ s potrebami trhu práce.

Práve zástupcovia školského komponentu zorganizovali v dňoch 8. – 9. júna exkurziu, ktorej sa zúčastnili riaditelia 12 SOŠ z BBSK, pilotne zapojených do iniciatívy CuRI na Slovensku. Zámerom bolo navštíviť vybrané školy v Zlínskom kraji, získať inšpiráciu prostredníctvom príkladov dobrej praxe, motiváciu k zmenám, ale aj nadviazať na spoluprácu s poprednými školami v Českej republike. Ide SOŠ, ktoré majú vysokú úroveň využitia inovácií, spolupráce so zamestnávateľmi v oblasti duálneho vzdelávania a prepracovaný systém náboru žiakov zo základných škôl.

„Navštívili sme Strednú priemyselnú školu v Otrokoviciach so zaujímavým prezentačným centrom technických vied, ktoré bezplatne navštevujú predovšetkým žiaci základných škôl z celého kraja. Unikátne centrum bolo vybudované vďaka podpore Zlínského kraja za viac ako 1 mil.€ a slúži predovšetkým na propagáciu technických povolaní. Školami je taktiež využívané ako Experimentárium pre praktické učenie zábavnou formou,“ priblížil Štefan Chudoba, konzultant Svetovej banky, ktorý v rokoch 2012 až 2014 pôsobil ako štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Prvý deň študijnej cesty patril taktiež diskusii riaditeľov SOŠ so zástupcami Zlínskeho kraja o možnostiach a formách spolupráce, témach spoločných projektov a pravidelnej výmene informácií o zlešovaní kvality OVP. Počas druhého dňa časť slovenskej delegácie zavítala aj na Strednú priemyselnú školu v Uhorskom Brode, ktorá vyniká v praktickom vzdelávaní, v spolupráci so strojárenskými firmami a najmä svojim Inovačným centrom. „Škola pracuje so žiakmi základných škôl formou záujmovej krúžkovej činnosti. Vďaka kultúre školy a jej vybaveniu patrí medzi elitné školy pre strojárske, elektrotechnické a IT profesie,“ ozrejmil riaditeľ odboru školstva Zlínskeho kraja Stanislav Minařík.

Zástupcovia škôl s orientáciou na poľnohospodárstvo, gastronómiu a lesníctvo navštívili aj Strednú poľnohospodársku školu v Rožňove pod Radhoštem, ktorá ako jediná v Zlínskom kraji má vlastné školské hospodárstvo a spolupracuje s poľnohospodárskymi a potravinárskymi podnikmi regiónu pod Beskydami. Táto škola je výborným príkladom pre vybrané školy v BBSK a KSK zapojené do iniciatívy CURI. Na danej škole sa uskutočnila aj otvorená diskusia s hajtmanom Zlínskeho kraja Radimom Holišom, Margitou Balaštíkovou, poslankyňou českého parlamentu, Martou Poláškovou, expertkou Karpatského rozvojového a inovačného centra a Petrom Madarom, zástupcom Mendelejevovej univerzity v Brne a zároveň majiteľom Ekofarmy Živá pûda.

„Pracovná cesta pre riaditeľov škôl bola bohatá na množstvo podnetov, nápadov a inšpiratívnych prístupov českých kolegov pri budovaní výnimočných škôl. Vďaka projektu vnímame príležitosť pretaviť podnety do konkrétnych činov, a tak pripraviť aj naše školy na vzdelávanie pre budúcnosť,“ uviedla Romana Trnková, riaditeľka SPŠ Dopravnej vo Zvolene. Exkurziu do škôl považuje za prínosnú aj Jana Slačková, riaditeľka odboru školstva Úradu BBSK: „Na školách sa našej delegácii venovali osobne riaditelia i vedenie škôl a my sme sa mohli presvedčiť, aké je namáhavé patriť ku špičke vo vzdelávaní. Získali sme veľa nových nápadov a informácií, ktoré pevne verím, že dokážeme zužitkovať aj na školách v našom kraji,“ vyzdvihla. „Spoločné projekty medzi našimi školami podporené z EÚ fondov by mohli vhodne doplniť aj projekty realizované v rámci iniciatívy CuRI v BBSK a KSK,“ doplnila Silvia Sakáčová, riaditeľka SOŠ v Pribeníku.

****

Catching-up Regions (CuRI) je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom na podporu ich rastu a inovácií, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu investícií. Na Slovensku sa realizuje vďaka spolupráci Európskej komisie, Svetovej banky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácii SR a príslušného samosprávneho kraja. Do iniciatívy bol v roku 2018 pilotne vybraný Prešovský samosprávny kraj, v roku 2019 Banskobystrický samosprávny kraj a v roku 2020 sa do iniciatívy CuRI zapojil aj Košický samosprávny kraj.

Anna Polačková

konzultantka Svetovej banky

 

 

 

 

 

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu