Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie rising star casino indiana lightning link casino free coins new casino winaday casino
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do I. ročníka

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do I. ročníka pre školský rok 2014/15

V súlade so zákonom č. 245/2008 Zb.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní pedagogickou radou školy, riaditeľka školy určuje pre uchádzačov o štúdium v školskom roku 2014/15 nasledujúce podmienky a kritériá prijatia:

 • V školskom roku 2014/15 sa otvárajú:
 • 2 triedy denného maturitného štúdia v študijnom odbore 2675 M elektrotechnika s počtom 60 žiakov
 • 2 triedy denného maturitného štúdia v študijnom odbore 2694 M informačné a sieťové technológie s počtom 60 žiakov
 • 1 trieda denného maturitného štúdia v študijnom odbore 3957 M multimédiá s počtom 30 žiakov
 • Uchádzači, ktorí dosiahli v celoplošnom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v každom testovanom predmete ( slovenský jazyk a literatúra a matematika) samostatne úspešnosť najmenej 90 % budú prijatí bez prijímacích skúšok
 • Ostatní uchádzači o štúdium budú prijatí na základe poradovníka, ktorý sa utvorí podľa bodu 4.a) – f) do počtu žiakov, ktorý je uvedený pre jednotlivé študijné odbory v bode 1. a) – c)
 • Prideľovanie bodov:
  • za celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ získa uchádzač o štúdium počet bodov, ktoré odpovedajú počtu percent dosiahnutých v každom predmete samostatne, t.j. max. 200 bodov
  • body za študijné výsledky zo ZŠ sa získajú nasledovne:b1) aritmetické priemery študijných výsledkov z klasifikačných období 2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka bez výchovných predmetovb2) aritmetický priemer z profilových predmetov matematika a fyzika v klasifikačnom období uvedenom v b1)
  • za aritmetický priemer získaný z priemerov v bode b1) a b2) získa uchádzač
Aritmetický priemer Počet bodov
1,00 200
1,01 – 1,10 190
1,11 – 1,20 180
1,21 – 1,30 170
1,31 – 1,40 160
1,41 – 1,50 150
1,51 – 1,60 140
1,61 – 1,70 130
1,71 – 1,80 120
1,81 – 1,90 110
1,91 – 2,00 100
2,01 – 2,10 90
2,11 – 2,20 80
2,21 – 2,30 70
2,31 – 2,40 60
2,41 – 2,50 50
2,51 – 2,60 40
2,61 – 2,70 30
2,71 – 2,80 20
2,81 – 2,90 10
menej ako 2,90 0
 • písomná časť prijímacej skúšky sa skladá z testu zo slovenského jazyka a
  literatúry a z testu z matematiky v rozsahu učiva ZŠ. Jednotlivé testy majú bodové hodnotenie 0 – 100 bodov. Za každý test získa uchádzač do celkového hodnotenia taký počet bodov aký získal v príslušnom teste, t.j. max. 200 bodov
 • za umiestnenie v predmetových olympiádach matematika, fyzika, informatika v 8. a 9 ročníku, získa uchádzač- za 1. – 3. miesto v okresnom kole 20, 15, 10 bodov
  – za 1. – 3. miesto v krajskom kole 30, 25, 20 bodov
  – za 1. – 3. miesto v celoštátnom kole 50, 45, 40 bodov
 • v prípade rovnosti bodov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má- lepší priemer známok z profilových predmetov matematika a fyzika
  – vyšší počet percent z predmetu matematika v celoplošnom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ
 • Rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacích skúšok odošle riaditeľka školy najneskôr 30.4.2014
 • Zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený na webovej stránke školy najneskôr 16.mája 2014
 • Zápis prijatých uchádzačov bude od 20.mája 2014 do 22.mája 2014 od 8,00 hod do 15,00 hod. , v prípade, že sa nezapíše dostatočný počet žiakov, budú prijatí ďalší žiaci podľa poradia a zápis pre týchto žiakov bude 26. a 27. mája 2014 od 8,00 hod. do 15,00 hod. K zápisu je potrebné priniesť si zápisný lístok.
 • Kritériá prijímacích skúšok boli prerokované na pedagogickej rade dňa 12. februára 2014.
V Banskej Bystrici, 13.2.2014     Mgr. Ľ.Ďurišová riaditeľka školy

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu