Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Plán porád

Ketentuan penting dalam main golf merupakan memainkan suatu bola memakai stik golf dari area tee( teeing ground) ke dalam lubang dimulai dengan satu bogem mentah serta sebagian bogem mentah agen sbobet selanjutnya setimpal dengan ketentuan. Selanjutnya ini metode main golf dasar saat sebelum mengawali buat main golf. Serta silahkan dibaca dengan saksama pula diperktikan dilapangan biar apa yang jadi tujuan dapat bepergian dengan bagus.

Gambling Online yakni tata cara terbaru dalam bermain gambling disaat ini, Program kita yakni Agen bola, yakni sesuatu website online terbaik Agen bola dan paling banyak yang mengenakan uang asli dan terpercaya di berbagai negara, sekaligus jadi sesuatu website gambling yang legal. penjudi Agen bola yakni konsumen yang akan selalu kita prioritas kan dan jadi support layanan Agen bola terpercaya berarti dari kita. Kalian dapat menghasilkan banyak jenis permainan di website Agen bola kita sejenis gambling bola atau pula kasino online sebenernya ada banyak lagi apabila kalian mau silahkan kalian buka situsnya sendiri di Agen bola, Tujuan kita ialah jadi sesuatu website yang dipercayai oleh berbagai konsumen di seluruh dunia, menanti mengharap apa lagi langsung saja memo di Agen bola

Plán zasadnutí pedagogickej rady v šk. roku 2019/2020

Termín

Program

Poznámka

28.8.2019 – 10,00 hod., 11,30 hod Zadelenie žiakov do tried, zásady triednej dokumentácie, školský poriadok, plán práce, pracovný poriadok, BOZP školenie
2.10.2019 – 14,45 hod. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za šk. rok 2018/19, žiaci so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami Prizvaný lektor Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne v BB (pracovné vzťahy)
20.11.2019 – 14,45 hod. Priebežné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov školy Prizvaní vychovávatelia DM
29.1.2020 – 14,45 hod. Klasifikačná porada za 1. polrok Prizvaní vychovávatelia DM
12.2.2020 – 14,45 hod. Kritériá  na  prijatie  žiakov do 1. ročníka, prevencia drogových závislostí a šikanovania Prizvaný lektor Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne v BB
1.4.2020 – 14,45 hod. Priebežné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov školy, organizácia maturitných skúšok Prizvaní vychovávatelia DM
24.6.2020 – 13,00 hod. Klasifikačná porada za 2. polrok Prizvaní vychovávatelia DM
3.7.2020 – 9,00 hod. Vyhodnocovacia porada za šk. rok 2019/20
V Banskej Bystrici, 19.8.2019, Ing. Kamil Kordík, riaditeľ školy.

Plán zasadnutí gremiálnej rady v šk. roku 2018/2019

Gremiálnej rady sa pravidelne zúčastňujú riaditeľ školy, zástupcovia riaditeľa školy, sekretárka riaditeľa školy. Podľa potreby sa zasadnutia gremiálnej rady zúčastnia triedni učitelia, predsedníčka ZO OZ, vedúci PK, a iní.

Termín

Program

Zúčastnia sa

27.8.2019 – 10,00 hod. Činnosť triednych učiteľov, spracovanie základných pedagogických dokumentov Triedni učitelia
18.10.2019 – 14,45 hod. Činnosť PK, kritériá osobných príplatkov Predsedovia PK
2.10.2019 – 15,30 hod. Krúžková činnosť Vedúci krúžkov
20.11.2019 – 15,30hod. Práca PK Predsedovia PK
18.12.2019 – 14,45 hod. Údržba objektov a majetku školy, podklady na inventarizáciou, čerpanie rozpočtu školy a ŠJ Hospodárky, skladníčka, školník, vedúca ŠJ
15.1.2020 – 14,45 hod. Stav v protidrogovej prevencii na škole Koordinátor protidrogovej prevencie, výchovný poradca
12.2.2020 – 15,30 hod. Hodnotenie činnosti triednych učiteľov Triedni učitelia
25.3.2020 – 14,45 hod. Práca PK Predsedovia PK
17.4.2020 – 10,30 hod. Organizácia praktickej maturitnej skúšky Triedni učitelia IV. roč.
13.5.2020 – 10,30 hod. Organizácia praxe II.-III. roč., príprava ústnej časti maturitných skúšok Triedni učitelia II.-III. roč., koordinátor praxe, triedni učitelia IV. roč.
24.6.2020 – 15,45 hod. Hodnotenie práce PK, návrh úväzkov na nový šk. rok, príprava ŠkVP Predsedovia PK
V Banskej Bystrici 19.8.2019, Ing. Kamil Kordík, riaditeľ školy.

 

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu