Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Plán porád

Plán zasadnutí pedagogickej rady v šk. roku 2018/2019

Termín

Program

Poznámka

24.8.2018 – 10,00 hod. Zadelenie žiakov do tried, zásady triednej dokumentácie, školský poriadok, plán práce, pracovný poriadok
10.10.2018 – 14,45 hod. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za šk. rok 2017/18, žiaci so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami Prizvaný lektor Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne v BB (pracovné vzťahy)
14.11.2018 – 14,45 hod. Priebežné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov školy Prizvaní vychovávatelia DM
29.1.2019 – 14,45 hod. Klasifikačná porada za 1. polrok Prizvaní vychovávatelia DM
20.2.2019 – 14,45 hod. Kritériá  na  prijatie  žiakov do 1. ročníka, prevencia drogových závislostí a šikanovania Prizvaný lektor Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne v BB
10.4.2019 – 14,45 hod. Priebežné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov školy, organizácia maturitných skúšok Prizvaní vychovávatelia DM
24.6.2019 – 13,00 hod. Klasifikačná porada za 2. polrok Prizvaní vychovávatelia DM
7.7.2019 – 9,00 hod. Vyhodnocovacia porada za šk. rok 2018/19
V Banskej Bystrici, 21.8.2018, Ing. Kamil Kordík, riaditeľ školy.

Plán zasadnutí gremiálnej rady v šk. roku 2018/2019

Gremiálnej rady sa pravidelne zúčastňujú riaditeľ školy, zástupcovia riaditeľa školy, sekretárka riaditeľa školy. Podľa potreby sa zasadnutia gremiálnej rady zúčastnia triedni učitelia, predsedníčka ZO OZ, vedúci PK, a iní.

Termín

Program

Zúčastnia sa

25.8.2018 – 9,00 hod. Činnosť triednych učiteľov, spracovanie základných pedagogických dokumentov Triedni učitelia
3.10.2018 – 14,45 hod. Činnosť PK, kritériá osobných príplatkov Predsedovia PK
10.10.2018 – 15,30 hod. Krúžková činnosť Vedúci krúžkov
14.11.2018 – 15,30hod. Práca PK Predsedovia PK
17.12.2018 – 14,45 hod. Údržba objektov a majetku školy, podklady na inventarizáciou, čerpanie rozpočtu školy a ŠJ Hospodárky, skladníčka, školník, vedúca ŠJ
17.1.2019 – 14,45 hod. Stav v protidrogovej prevencii na škole Koordinátor protidrogovej prevencie, výchovný poradca
13.2.2019 – 15,30 hod. Hodnotenie činnosti triednych učiteľov Triedni učitelia
27.3.2019 – 14,45 hod. Práca PK Predsedovia PK
10.4.2019 – 14,45 hod. Organizácia praktickej maturitnej skúšky Triedni učitelia IV. roč.
24.4.2019 – 14,45 hod. Organizácia praxe II.-III. roč. Triedni učitelia II.-III. roč., koordinátor praxe
15.5.2019 – 14,45 hod. Príprava ústnej časti maturitných skúšok Triedni učitelia IV. roč.
12.6.2018 – 14,45 hod. Hodnotenie práce PK, návrh úväzkov na nový šk. rok, príprava ŠkVP Predsedovia PK
V Banskej Bystrici 21.8.2018, Ing. Kamil Kordík, riaditeľ školy.

 

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu