Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie ceasar casino slots casino reload bonus http://spsjm.sk/whiskey-petes-casino/
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

AMOS – inovácia vzdelávacieho procesu

AMOS – inovácia vzdelávacieho procesu

Dokument Dátum publikácie
Článok 1 - o projekte (.pdf) 27. 11. 2013
Článok 2 - projekt v roku 2013 (.pdf) 02. 12. 2013
Článok 3 - projekt v roku 2014 - plán (.pdf) 29. 01. 2014
Článok 3-A - Riadenie projektu (.pdf) 18. 02. 2014
Článok 3-B - Ake vzdelavacie materialy pripravujeme (.pdf) 20. 02. 2014
Článok 3-C - Akú techniku sme zakúpili (.pdf) 20. 02. 2014
Článok 4 - školenia učitelia (.pdf) 07. 03. 2014
Článok 5 - ECDL školenia učitelia (.pdf) 18. 03. 2014
Článok 6 - Pedagógovia sa vzdelávajú v oblasti IT (.pdf) 06. 03. 2014
Článok 6A - Aktuálne informácie o realizácii projektu (.pdf) 05. 04. 2014
Prinášame Vám nový plagát zabezpečujúci publicitu projektu AMOS – INOVÁCIA vzdelávacieho procesu v SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica na základe požiadaviek trhu práce. Projekt v súčasnosti realizujeme na našej škole. Projekt sa zameriava na modernizáciu výučby a škole prináša:

 • Vzdelávací program Informačné a sieťové technológie,
 • Moderné vzdelávanie cudzích jazykov,
 • Vzdelávanie pedagógov,
 • Odborné učebne,
 • Jazykové laboratórium,
 • Otvorené kariérne dni,
 • Inováciu učebných textov, materiálov a učebných pomôcok,
 • Záverečnú konferenciu projektu.
Článok 7 - Nový plagát (.pdf)
16. 05. 2014
Článok 7A - Doterajší priebeh projektu (.pdf) 16. 05. 2014
Článok 8 - Nový inzerát (.pdf) 21. 05. 2014
Článok 9 - Letné prázdniny sa blížia - čas na sumarizáciu projektu (.pdf) 28. 05. 2014
Článok 10 - Prínos realizácie projektu (.pdf) 12. 06. 2014
Článok 11 - Sumarizacia aktivít (.pdf) 24. 06. 2014
Článok 12 - Plagát - prínos realizácie projektu (.pdf) 20. 08. 2014
Článok 13 - Plagát - prínos aktivít 4.1 a 4.2 projektu (.pdf) 21. 08. 2014
Článok 14 - Aktuálne informácie o priebehu realizácie projektu (.pdf) 28. 10. 2014
Článok 15 - Inzerát DOD (.pdf) 01. 12. 2014
Článok 16 - DOD prvý kariérny deň (.pdf) 01. 12. 2014
Článok 17 - Plánovanie aktivity v decembri (.pdf) 02. 12. 2014
Článok 18 - Predĺženie realizácie projektu (.pdf) 24. 02. 2015
Článok 19 - Plánovaná aktivita celoslovenské kolo súťaž (.pdf) 16. 04. 2015
Článok 20 - Aktuálny stav k 6. 3. 2015 (.pdf) 16. 04. 2015
Článok 21 - Pozvánka celoslovenské kolo v BB (.pdf) 11. 03. 2015
Článok 22 - Plánovaná aktivita celoslovenské kolo súťaž 16.3.2015 (.pdf) 16. 03. 2015
Článok 23 - Ukončenie realizácie projektu sa blíži (.pdf) 06. 04. 2015
Článok 24 - Zrealizovaná súťaž 22.4.2015 (.pdf) 22. 04. 2015
Článok 25 - Informácia o zrealizovanom projekte - inzerát (.pdf) 10. 05. 2015
Článok 26 - Pozvánka na Záverečnú konferenciu projektu (.pdf) 12. 05. 2015
Článok 26 - Ukončenie realizácie projektu sa blíži (.pdf) 12. 05. 2015
Článok 27 - Komplexný priebeh realizácie projektu (.pdf) 15. 05. 2015
Článok 28 - Pozvánka na Záverečnú konferenciu projektu (.pdf) 08. 06. 2015
Článok 29 - Informácia o realizovanom projekte (pdf)
Článok 30 - výstup k 4.3 (.pdf)
Článok 31 - výstup k 4.3 (.pdf)

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA JOZEFA MURGAŠA

v Banskej Bystrici realizuje projekt s názvom

AMOS – inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica na základe požiadaviek trhu práce.

Druh projektu: dopytovo-orientovaný
Začiatok realizácie projektu: November 2012
Koniec realizácie projektu: Október 2014
Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
ITMS kód Projektu: 26110130535
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici realizuje projekt ktorého cieľom je inovatívnym vzdelávaním s využitím IKT prispieť k zvýšeniu adaptability absolventov školy na trhu práce v procese vyššieho vzdelávania.
Aktivity projektu:
1.1 Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie.
2.1 Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií.
3.1 Inovácia vyučovania vo vybraných predmetoch.
3.2 Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy.
4.1 Otvorené kariérne dni.
4.2 Súťaž o najlepšieho študenta 3. a 4. ročníka odboru Informačné a sieťové technológie.
4.3 Záverečná konferencia projektu.

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“.

Publicita projektu

Výsledky a výstupy projektu sú prezentované v súlade s projektom a Manuálom pre informovanie a publicitu.
Propagačné a informačné predmety
Sú určené pre všetkých zamestnancov a žiakov školy a zároveň aj na propagáciu projektu pre širšiu verejnosť nielen v rámci regiónu, ale aj celoplošne.
Informačné materiály
Sú určené pre všetkých zamestnancov a žiakov školy a zároveň aj na propagáciu projektu pre širšiu verejnosť nielen v rámci regiónu, ale aj celoplošne.
Označenie priestorov a majetku
Priestory školy sú označené a informujú o prebiehajúcej realizácii projektu. Prostredníctvom plagátov, bannerov a zástavy EÚ dodržiavame Manuál pre informovanie a publicitu.
Mediálne výstupy
Sú realizované prostredníctvom vlastnej webovej stránky a tlačených médií.


Inzeráty v tlači

 • Prvý inzerát bol uverejnený v mesačníku Náš Kraj v čísle 12/2013.
 • Druhý inzerát bol uverejnený v novinách MY Banskobystrické noviny dňa 17.12.2013. – INZERÁT
 • Tretí inzerát bol uverejnený v novinách MY Banskobystrické noviny dňa 28.1.2014 v prílohe venovanej vzdelávaniu – INZERÁT
 • Štvrtý inzerát bol uverejnený vo februári 2014 mesačníku Náš Kraj v čísle 1/2014.

Plagáty

Propagačné a informačné predmety, materiály a dokumenty
V zmysle projektu a Manuálu pre informovanie a publicitu sme ako prijímateľ zodpovedný za zabezpečenie informovania verejnosti o pomoci, ktorá nám bola poskytnutá z fondov EÚ. Od začatia realizácie aktivít projektu a počas celej doby jeho realizácie sme zabezpečili na mieste realizácie projektu vyvesenie veľkoplošnej tabule. Zároveň sme pripravili ďalšie propagačné a informačné predmety, materiály a dokumenty informujúce cieľové skupiny projektu a verejnosť o realizovanom projekte financovanom z prostriedkov EÚ.

Dokumenty Na stiahnutie
AMOS 2. inzerát – v prílohe vzdelávanie Na stiahnutie (.pdf)
Amos Inzerát BB (zmenšená verzia, uverejnený V BB echu 12.12.2013) Na stiahnutie (.docx)
Plagát 2 Na stiahnutie (.pdf)
Plagát 3 Na stiahnutie (.pdf)
Grafika publicita Na stiahnutie (.zip)
Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu