Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie http://spsjm.sk/excalibur-hotel--casino-las-vegas/ http://spsjm.sk/seminole-hard-rock-hotel--casino-hollywood/ gsn casino facebook
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Európsky socialny fond

Európsky socialny fond


„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“.

Miesto realizácie projektu: Stedná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Druh projektu: dopytovo-orientovaný
Názov projektu: AMOS – inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica na základe požiadaviek trhu práce.
Začiatok realizácie projektu: November 2012
Koniec realizácie projektu: Október 2014
Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
ITMS kód Projektu: 26110130535

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici realizuje projekt ktorého cieľom je inovatívnym vzdelávaním s využitím IKT prispieť k zvýšeniu adaptability absolventov školy na trhu práce v procese vyššieho vzdelávania.

Aktivity projektu:

1.1 Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie.
2.1 Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií.
3.1 Inovácia vyučovania vo vybraných predmetoch.
3.2 Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy.
4.1 Otvorené kariérne dni.
4.2 Súťaž o najlepšieho študenta 3. a 4. ročníka odboru Informačné a sieťové technológie.
4.3 Záverečná konferencia projektu.

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu