Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Základné informácie

Škola: Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Študijné odbory:

  • 2675 M elektrotechnika – 10 tried
  • 2561 M / 2694 M informačné a sieťové technológie – 8 tried
  • 2567 M / 3957 M multimédiá – 4 triedy
Vedenie školy
Riaditeľ školy: Ing. Kamil Kordík
Zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety: Ing. Slavomír Ilavský
Zástupkyňa riaditeľa školy pre všeobecno-vzdelávacie predmety: PaedDr. Lucia Búryová
Zástupkyňa riaditeľa školy pre ekonomicko-technickú oblasť: Ing. Jana Lubyová
Školská psychologička, výchovná poradkyňa: Mgr. Martina Kalčoková
Zamestnanci školy
Pedagogických zamestnancov: 59
Nepedagogických zamestnancov: 21
Stravovanie: V školskej jedálni, ktorá je súčasťou školy.
Ubytovanie: V školskom internáte na Internátnej ulici.
Mimoškolská činnosť: Počas štúdia žiaci môžu navštevovať krúžky, navštevovať kurzy CISCO akadémie, elektrotechnickej spôsobilosti. Podrobné informácie je možné čerpať zo stránky školy www.spsjm.sk. Na škole je vydávaný školský časopis Plošák.

School: The Secondary Technical School of Jozef Murgaš

Specialization:

  • 2675 M Electrical Engineering
  • 2561 M / 2694 M Information and Network Technologies
  • 2567 M / 3957 M Multimedia
The management of school
Headmaster: Ing. Kamil Kordík
Deputy head of specialized technical subject: Ing. Slavomír Ilavský
Deputy head of science, arts and languages: PaedDr. Lucia Búryová
Deputy head of economic and technic domain: Ing Jana Lubyová
Educational advisor: Mgr. Martina Kalčoková
Employees
Teachers: 59
Administrative employees: 21
Catering: In the school canteen whitch is a part of school.
Boarding facilities: In a school hall of residence at Internátna ulica.
Extra-curricular activities: Students can participate in various extra-curricular activities, such as floorball, volleyball, CISCO academy course or language courses. After finishing the school they can gain IES and electrotechnical competence certificates. For further information click on our website www.spsjm.sk. Our students publish their own school magazine called „Plošák“..
Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu