Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Žiacka školská rada

Žiacka školská rada na školský rok 2018/2019

Vedenie žiackej školskej rady
1. Natália Chovanová – Tajomníčka 3.B
2. Matúš Majling – Predseda 3.E
3. Juraj Dubovec – Dizajnér 3.F
4. Ivan Petrík – Podpredseda 4.D
5. Denis Javořík – Pravá ruka 4.F
Členovia žiackej školskej rady – predsedovia tried
1. 1.A Petra Ščevlikova
2. 1.B Samuel Sabo
3. 1.C Miroslav Pohorelec
4. 1.D Oliver Jankovský
5. 1.E Jozef Prokein
6. 2.A Alan Daniel Šupina
7. 2.B Dávid Kalman
8. 2.C Michal Pražienka
9. 2.D Tadeáš Horváth
10. 2.E Radovan Katrenčik
11. 3.A Marek Gocník
12. 3.B Natália Chovanová
13. 3.C Tomáš Caban
14. 3.D Marek Vinarčík
15. 3.E Matúš Majling
16. 3.F Juraj Dubovec
17. 4.A Adam Keka
18. 4.B Milan Bardiovský
19. 4.C Radoslav Žilka
20. 4.D Ivan Petrík
21. 4.E Jan Auxt
22. 4.F Denis Javořík

Štatút žiackej školskej rady SPŠ J. Murgaša

Preambula

V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

Článok I. – Základné ustanovenie

 1. Názov organizácie: Žiacka školská rada SPŠ J. Murgaša
 2. Sídlo organizácie: Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica

Článok II. – Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada (ďalej už len ŽŠR) je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. ŽŠR je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

Článok III. – Činnosť žiackej školskej rady

 1. ŽŠR sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.
 2. ŽŠR rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.
 3. ŽŠR prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
 4. ŽŠR iniciuje školskú záujmovú činnosť.
 5. ŽŠR sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
 6. ŽŠR volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.
 7. ŽŠR je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov ŽŠR. Na platné uznesenie ŽŠR vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov ŽŠR.

Článok IV. – Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

 1. ŽŠR má 7 členov ak nie je stanovené inak.
 2. Členmi ŽŠR sú zastupovaní všetci žiaci školy.
 3. V každej triede sa zvolí jeden zástupca tajným hlasovaním.
 4. Zo zástupcov tried sa v celoškolských voľbách tajným hlasovaním zvolí určený počet členov ŽŠR.
 5. Členovia ŽŠR si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.
 6. Z každej voľby sa robí zápisnica.
 7. Predsedom ŽŠR sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov.
 8. Ak zanikne členstvo v ŽŠR napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členmi ŽŠR sa stanú žiaci, podľa počtu získaných hlasov vo voľbách do ŽŠR.

Článok V. – Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

 1. Člen má právo:
  1.  voliť a byť volený,
  2.  navrhovať kandidátov na funkciu predsedu ŽŠR,
  3.  byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania ŽŠR a slobodne sa k nim vyjadrovať,
  4.  hlasovať ku všetkým uzneseniam ŽŠR,
  5.  predkladať na rokovanie ŽŠR vlastné námety, prípadne materiály.
 1. Člen ŽŠR je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena ŽŠR podľa tohto štatútu, ak rada nerozhodne inak.
 1. Člen ŽŠR je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 1. Z každého zasadnutia ŽŠR sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

Článok VI. – Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

 1. Predseda ŽŠR je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady a koná v jej mene.
 1. Predseda ŽŠR zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia ŽŠR.

Článok VII. – Hospodárenie žiackej školskej rady

 1. ŽŠR zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.
 2. ŽŠR nemá vlastný majetok
 3. ŽŠR hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.
 4. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie rade školy jej predseda najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.

Článok VIII. – Zasadnutia žiackej školskej rady

 1. ŽŠR zasadá v určený deň v prvý týždeň v mesiaci, ak nie je stanovené

 Článok IX.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí ŽŠR dňa a od toho dňa nadobúda účinnosť

 

Dátum: 1.2.2017

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu