Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie http://spsjm.sk/raging-bull-casino/ http://spsjm.sk/the-cromwell-hotel--casino/ http://spsjm.sk/riverside-casino/ plaza hotel & casino
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Pokyny k prepracovaniu ŠkVP 2020

Pokyny k prepracovaniu ŠkVP 2020

ŠkVP je potrebné prerobiť do požadovanej formy podľa priloženého vzoru. Zmeny sa týkajú všetkých odborných predmetov, všetkých odborov.

Termín odovzdania: 30. 4. 2020

ŠkVP je potrebné odovzdať do daného termínu garantom (IST – Ing. Juhásová, ELE – Ing. Kostolný, PIM – Ing. Mydlo, PhD.) v elektronickej forme (poslať na školský mail). Garanti po zozbieraní a skontrolovaní odovzdajú všetky ŠkVP zástupcovi.

Počet týždňov školského roka v ŠkVP:

  • 1.-3. ročník: 33
  • 4. ročník: 30

Do nových ŠkVP je potrebné (ak je to možné) zakomponovať finančnú gramotnosť, a to konkrétne tak, že sa v charakteristike predmetu uvedie, v ktorom tematickom celku sú zapracované témy finančnej gramotnosti.

Ak je predmet delený na časti, ktoré sú nezávislé, prípadne ich učia iní vyučujúci(napr. Prax s tromi oddeleniami), toto delenie sa uvedie v charakteristike predmetu a v prehľade učiva sú časti označené sivým riadkom s názvom časti a hodinovou dotáciou(viď vzor).

Ak je predmet vo viacerých ročníkoch, ŠkVP sa vypracúva pre celé štyri roky. V charakteristike sú zahrnuté všetky ročníky.

V tabuľke prehľadu učiva má každý ročník svoju hlavičku.

Zásady pre prehľad učiva

  • Prehľad učiva nie je totožný s tématickým plánom
  • Prehľad učiva je všeobecnejší, stručnejší
  • Každý celok musí obsahovať aspoň 2 podtémy
  • Každá podtéma musí mať dotáciu aspoň 3 hodiny, ideálne viac, teda celok minimálne 6 hodín. Pri predmetoch s vyššou dotáciou (napr 66 hod a viac) nie je problém aj 10 a viac hodín na podtému
  • Vychádzajúc z dvoch predchádzajúcich bodov, ak máte celky s malým počtom hodín, je vhodné ich pospájať do väčších celkov.
  • V predmete Prax, kde každé cvičenie tvorí často svoj celok je vhodné tieto cvičenia pozoskupovať do väčších celkov, prípadne vytvoriť jeden celok pre celé oddelenie a cvičenia dať ako podtémy.

Delenie je znázornené vo vzore.

Čísla odborov
Odbor Ročník Číslo odboru
Elektrotechnika 1 – 4 2675 M
Informačné a sieťové technológie 1 – 4 2561 M
Multimédiá 1 – 4 2567 M

Vzorové materiály

Vzor ŠkVP pre všetky ročníky, všetky odbory Stiahni DOCX
Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu