Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Organizácia školského roka 2017/2018

Organizácia školského roka 2017/2018

1. 9. 2017 začiatok  školského roka
4. 9. 2017 začiatok vyučovania – slávnostné otvorenie  šk. roka
12. – 13. 9. 2017 opravný termín MS
12. 10. 2017
plenárna schôdza RZ
30. 10. – 31. 10. 2017 jesenné prázdniny
15. 11. 2017 priebežné hodnotenie študijných výsledkov
5. 12. 2017 deň otvorených dverí
23. 12. 2017 – 5. 1. 2018 vianočné  prázdniny
29. 1. 2018 polročná klasifikačná porada
31. 1. 2018 koniec prvého polroka, vydávanie vysvedčení
2. 2. 2018 polročné prázdniny
1. 2. 2018 začiatok druhého polroka
19. 2. – 23. 2. 2018 jarné prázdniny
13. 3. 2018 EČ a PFIČ  maturitnej skúšky zo SJL
14. 3. 2018 EČ a PFIČ  maturitnej skúšky z cudzích jazykov
15. 3. 2018 EČ a PFIČ  maturitnej skúšky z MAT
22. 3. 2018 školské kolo súťaže SOČ
22. 3. 2018 triedne schôdze RZ
29. 3.  – 3. 4. 2018 veľkonočné prázdniny
4. 4. 2018 priebežné hodnotenie študijných výsledkov
10. 4. – 13. 4.  2018 náhradný termín externej maturitnej skúšky
17. 4. – 19. 4. 2018 praktická časť maturitnej skúšky
7. 5. a 10. 5. 2018 – predbežný termín prijímacie skúšky do I. roč. pre šk. rok 2018/19
21. 5. – 1. 6. 2018 ústne maturitné skúšky
21. 5. – 1. 6. 2018 prax žiakov II. a III. ročníka
25. 6. 2018 klasifikačná porada
29. 6. 2018 koniec druhého polroka, vydávane vysvedčení

V Banskej Bystrici 21.8.2017, Ing. Kamil Kordík, riaditeľ školy

Posledné články

Google mapa


Zväčšiť mapu
Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312