Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Organizácia školského roka 2018/2019

Organizácia školského roka 2018/2019

1. 9. 2018 začiatok  školského roka
3. 9. 2018 začiatok vyučovania – slávnostné otvorenie  šk. roka
5. 9. 2018 opravný termín EČ a PFIČ MS 2018 Nj B1
7. 9. 2018 opravný termín – PČOZ a TČOZ MS
12. 10. 2018
plenárna schôdza RZ
31. 10. – 2. 11. 2018 jesenné prázdniny
14. 11. 2018 priebežné hodnotenie študijných výsledkov
4. 12. 2018 deň otvorených dverí
23. 12. 2018 – 7. 1. 2019 vianočné  prázdniny
29. 1. 2019 polročná klasifikačná porada
31. 1. 2019 koniec prvého polroka, vydávanie vysvedčení
1. 2. 2019 polročné prázdniny
4. 2. 2019 začiatok druhého polroka
4. 3. – 8. 3. 2019 jarné prázdniny
12. 3. 2019 EČ a PFIČ  maturitnej skúšky zo SJL
13. 3. 2019 EČ a PFIČ  maturitnej skúšky z cudzích jazykov
14. 3. 2019 EČ a PFIČ  maturitnej skúšky z MAT
20. 3. 2019 školské kolo súťaže SOČ
21. 3. 2019 triedne schôdze RZ
9. 4. – 12. 4. 2019 náhradný termín externej maturitnej skúšky
10. 4. 2019 priebežné hodnotenie študijných výsledkov
15. 4. – 17. 4. 2019 praktická časť maturitnej skúšky
18. 4. – 23. 4. 2019 veľkonočné prázdniny
6. 5. a 9. 5. 2019 – predbežný termín prijímacie skúšky do I. roč. pre šk. rok 2019/20
20. 5. – 31. 5. 2019 ústne maturitné skúšky
20. 5. – 31. 5. 2019 prax žiakov II. a III. ročníka
24. 6. 2019 klasifikačná porada
28. 6. 2019 koniec druhého polroka, vydávane vysvedčení

V Banskej Bystrici 21.8.2018, Ing. Kamil Kordík, riaditeľ školy

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu