Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Organizácia školského roka 2018/2019

Organizácia školského roka 2018/2019

1. 9. 2018 začiatok  školského roka
3. 9. 2018 začiatok vyučovania – slávnostné otvorenie  šk. roka
5. 9. 2018 opravný termín EČ a PFIČ MS 2018 Nj B1
7. 9. 2018 opravný termín – PČOZ a TČOZ MS
12. 10. 2018
plenárna schôdza RZ
31. 10. – 2. 11. 2018 jesenné prázdniny
14. 11. 2018 priebežné hodnotenie študijných výsledkov
4. 12. 2018 deň otvorených dverí
23. 12. 2018 – 7. 1. 2019 vianočné  prázdniny
29. 1. 2019 polročná klasifikačná porada
31. 1. 2019 koniec prvého polroka, vydávanie vysvedčení
1. 2. 2019 polročné prázdniny
4. 2. 2019 začiatok druhého polroka
27. 2. 2019 školské kolo súťaže SOČ
4. 3. – 8. 3. 2019 jarné prázdniny
12. 3. 2019 EČ a PFIČ  maturitnej skúšky zo SJL
13. 3. 2019 EČ a PFIČ  maturitnej skúšky z cudzích jazykov
14. 3. 2019 EČ a PFIČ  maturitnej skúšky z MAT
21. 3. 2019 triedne schôdze RZ
9. 4. – 12. 4. 2019 náhradný termín externej maturitnej skúšky
10. 4. 2019 priebežné hodnotenie študijných výsledkov
15. 4. – 17. 4. 2019 praktická časť maturitnej skúšky
18. 4. – 23. 4. 2019 veľkonočné prázdniny
6. 5. a 9. 5. 2019 – predbežný termín prijímacie skúšky do I. roč. pre šk. rok 2019/20
20. 5. – 31. 5. 2019 ústne maturitné skúšky
20. 5. – 31. 5. 2019 prax žiakov II. a III. ročníka
24. 6. 2019 klasifikačná porada
28. 6. 2019 koniec druhého polroka, vydávane vysvedčení

V Banskej Bystrici 21.8.2018, Ing. Kamil Kordík, riaditeľ školy

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu