Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie http://spsjm.sk/msn-zone-casino/ vegas rush casino no deposit bonus codes directions to mgm casino st croix casino
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

2567 M multimédiá

Študijný odbor 2567 M multimédiá

Charakteristika študijného odboru:

  • úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
  • obsah odborných predmetov pokrýva oblasti technickej praxe v realizácii multimediálnych aplikácií, snímania, digitalizácie a spracovania grafiky, obrazu, zvuku, webu, 3D modelov a animácií
  • absolvent odboru je dobre pripravený pre štúdium na všetkých univerzitách technického zamerania, prípadne umeleckého smeru
  • štúdium je realizované v rámci projektu experimentu schváleného MŠ SR a prebieha formou najmodernejších vyučovacích metód s využitím IKT, formou samostatných projektov žiak prakticky aplikuje vedomosti pri tvorbe multimediálnych produktov v oblasti spracovania textov, obrazov, zvuku, webu, modelov, animácií, syntetickej hudby a filmových efektov
  • počas štúdia sa žiak naučí využívať multimediálne zariadenia, je spôsobilý sa uplatniť v komerčnej sfére v grafických, reklamných, reprodukčných, hudobných, rozhlasových a televíznych štúdiách, vo filme, pri tvorbe publikácií, materiálov pre e-learning a virtuálne vzdelávanie

Videoprezentácia odboru

Práce žiakov: Animácie 3D modelov

Práce žiakov: 3D modelovanie

Exkurzie a akcie

Osnovy a predmety odboru

Videoprezentácia celok

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu