Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie casino in brooklyn casino in jackson ca http://spsjm.sk/saratoga-casino-and-hotel/ tiverton casino hotel
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

SOČ

Stredoškolská odborná činnosť

Zoznam odborov

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Ústrednou komisiou súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti schválil pre 29. ročník 17 súťažných odborov a zodpovedá za obsah a plnenie Organizačno-technických pokynov 29. ročníka celoštátnej súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti v školskom roku 2006/2007.

 • 01 – Informatika
 • 02 – Matematika, fyzika
 • 03 – Chémia, potravinárstvo
 • 04 – Biológia
 • 05 – Geovedy (geografia, geológia, geodézia)
 • 06 – Zdravotníctvo
 • 07 – Poľnohospodárstvo, lesné, vodné hospodárstvo
 • 08 – Ochrana a tvorba životného prostredia
 • 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava
 • 10 – Stavebníctvo, architektúra, dizajn
 • 11 – Elektrotechnika , elektronika, energetika
 • 12 – Mikroprocesorová, výpočtová, telekomunikačná technika
 • 13 – História, politológia, filozofia
 • 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
 • 15 – Ekonomika a riadenie
 • 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká , odevná tvorba
 • 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia, problematika voľného času

Ako napísať odbornú prácu. Náležitosti a podmienky odovzdávanej práce

 1. Práca by mala v stručnej forme zahrňovať hlavne dosiahnuté výsledky, vyplývajúce z vlastnej práce autora (ov) v riešenej vymedzenej téme. Jej rozsah by mal byť úmerný šírke riešenej problematiky.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou je prihláška s anotáciou práce (t.j. stručný obsah a popis riešenia, ktorý musí byť spracovaný tak, aby bol použiteľný k publikovaniu, rozsah anotácie je vymedzený rubrikou na prihláške)
 3. Práca sa predkladá v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, nesmie byť na voľných listoch. Materiály, resp. prílohy, ktoré sa nedajú predložiť v troch vyhotoveniach, musia byť priložené k originálu práce /vrátane spracovaného programu/ a originál musí byť zreteľne označený ako výtlačok č.1.
 4. Práca má nasledujúcu štruktúru:
  • obal a titulná strana obsahuje: názov práce, meno a priezvisko autora /ov/, ročník štúdia , názov a adresa školy /okres/, miesto spracovania, meno konzultanta, kto prácu, či tému zadal, príp. spôsob overenia v praxi.
  • Vlastné písomné spracovanie
  • Zoznam použitej literatúry
  • Čestné prehlásenie

Ak má autor prácu prijatú ako zlepšovací návrh, alebo existuje iná závažná skutočnosť ovplyvňujúca posudzovanie práce, budú tieto okolnosti zohľadnené, pokiaľ autor predloží zlepšovateľský preukaz, resp. písomné potvrdenie odbornej hodnotiacej porote pred zahájením obhajoby.Práce v odbore, tvorba učebných pomôcok a didaktickej techniky, musia obsahovať popis a fotografickú dokumentáciu pomôcky, modelu atď.

Spracovanie výsledkov

Práca SOČ predstavuje viditeľný súbor výsledkov, ktorý musí byť formulovaný, napísaný podľa určitých pravidiel. Všetky vedecké a odborné práce sa delia na: úvod, teoretickú časť, metodiku, výsledky, záver a diskusiu.

 • V úvode sa vysvetľuje, k čomu má práca slúžiť, prečo sa robí, kto už v tejto oblasti pracuje a pracoval. Do úvodu patrí aj literárny prehľad, doposiaľ skúmaných problémov. Má sa v ňom presne vymedziť problém, ktorým sa práca zaoberá. Abstrakt – rezumé, je neoddeliteľnou súčasťou práce, ale mnohí ho dávajú až za diskusiu. Úvod i abstrakt má byť vyčerpávajúci, ale stručný.
 • Ďalšou časťou je metodika. Popisuje stručne postup práce, techniku, použité materiály a súbory. Metodika má byť jasná a reprodukovateľná. Uvádzajú sa v nej súbory skúmaných jedincov, prístroje, ich značka a výrobca. V tejto kapitole je možné vysvetliť a zdôvodniť výber materiálu.
 • Výsledky sú veľmi dôležitou časťou práce, obsahuje čo bolo zistené, vypočítané, vyskúmané, prevedené – zatiaľ bez hodnotiaceho kritéria. Vo výsledkoch sa tlmočia fakty, buď vecne vetami, alebo tabuľkami, zvýraznené grafom, diagramom, mapou, praktickým dokladom. Výsledky majú byť stručné, jasné, zrozumiteľné, bez úvah a komentárov.
 • Záver a diskusia robia riešiteľom často problém. Do záveru nie je vhodné uvádzať celé výsledky, ale len ich rezumé, podstatné hodnoty, hlavne odlišnosti od doposiaľ známeho. Hodnotí sa čo bolo vyskúmané, a to s príslušným komentárom. Podčiarkne sa význam a realizačné možnosti výsledkov. V diskusii sa porovnávajú výsledky práce s doposiaľ známymi faktami, týkajúcimi sa danej oblasti a vysvetlí sa zhoda či odlišnosť s výsledkami vedeckých kapacít.
 • Na koniec práce patrí zoznam použitej literatúry, abecedne usporiadaný podľa priezviska autorov.
 • Úprava dokumentačnej prílohy: tabuľky, písmená, čísla majú byť písané strojom, resp. tlačou. Text sa bezpodmienečne odvoláva na obrázky, tabuľky, mapy, fotografie v príslušnej časti metodiky, resp. výsledkov.
 • Dokumentačná príloha má byť usporiadaná. Zvyšuje dobrý dojem z práce, rovnako ako úprava celej práce.
 • Rozsah práce SOČ nie je neobmedzený. Je podmienený množstvom výsledkov. Doporučujeme desať až tridsať strán. Práca má byť zviazaná. Pre tých, ktorí chcú v budúcnosti určité časti z práce vybrať, alebo do nej vložiť, doporučujeme väzbu rozoberateľnú, so svorkami.

Ako obhajovať

Prednesením referátu sa sprístupňujú výsledky práce naraz väčšiemu okruhu záujemcov, za neporovnateľne kratšiu dobu, než za akú by ho mohli prečítať sami. Preto sa musia splniť dva predpoklady:

 • predniesť prácu zrozumiteľným jazykom
 • vybrať z nej podstatné časti , aby sa neprekročil časový limit a pritom bol poskytnutý jasný a zaujímavý obraz o výskume a jeho výsledkoch.

Prednes je potrebné prispôsobiť publiku. Inak sa prednáša žiakom v triede, inak na konferencii SOČ, či na medzinárodnom sympóziu. Keď sa precení publikum, nerozvinie sa diskusia. Je dôležité správne odhadnúť čas. Keď začneme zoširoka, môže sa stať, že sa nedostaneme k výsledkom, pokiaľ naopak rýchle skončíme, poslucháči majú dojem, že sa hovorilo len o výsledkoch jedného pokusu.

Pri úvodnom vystúpení je možné využívať audiovizuálnu techniku, premietať schémy, predvádzať vyrobené zariadenia a pod.

V odbore učebné pomôcky je potrebné predviesť učebnú pomôcku, resp. jej funkčný model.

Doporučená doba úvodného slova je 5-10 min., celková obhajoba asi 20 min.

Diskusia: Aby obhajoba nebola len záležitosťou autora a oponenta, vyzve predseda odbornej hodnotiacej poroty všetkých zúčastnených, aby sa zapojili do diskusie.

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu